Ład korporacyjny

Zbiór zasad postępowania odnoszących się do organów spółek - rady nadzorczej, zarządu - oraz akcjonariuszy.

Władze spółki

Spółką akcyjną Dekpol kieruje wykwalifikowany sztab ludzi. Firmą zarządza łącznie trzech członków Zarządu oraz pięciu członków Rady Nadzorczej.

Nasz Zarząd

Mariusz Tuchlin

Prezes Zarządu Dekpol S.A

Katarzyna Szymczak-Dampc

Wiceprezes Zarządu Dekpol S.A.

Nasza Rada Nadzorcza

Roman Suszek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie prawnicze uzyskane na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył aplikację radcowską. Od 2004 r. jest właścicielem Kancelarii Radcy Prawnego.

Jacek Grzywacz

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe uzyskane na Politechnice Śląskiej w Katowicach na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Ukończył Studium dla Dyrektorów Finansowych zorganizowane przez Fundację Centrum Prywatyzacji – Instytut Rozwoju Biznesu. Aktualnie jest prezesem i współwłaścicielem firmy JKG Finanse specjalizującej się w doradztwie ekonomiczno-finansowym.

Jacek Kędzierski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe – ukończył Uniwersytet Gdański na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Przez większość kariery zawodowej był związany z doradztwem finansowo-księgowym dla firm z całej Polski. Posiada duże doświadczenie w zakresie sprzedaży towarów handlowych do największych hipermarketów w Polsce.

Grzegorz Wąsacz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Rzeszowski na kierunku Prawo. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Wcześniej pracował w XL Catlin, PwC Polska, Credit Suisse Poland oraz BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Wojciech Sobczak

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w banku PKO BP SA. Do roku 2008 sprawował funkcję Prezesa Zarządu NFI KREZUS SA. Przez następne lata, do roku 2010, zajmował stanowisko Prezesa, a potem Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A. Od 2010 roku jest doradcą Wentworth tech Sp. z o.o. Ponadto, Pan Wojciech Sobczak był doradcą zarządów kilku spółek, głównie w zakresie IPO. Od 1991 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych. Pan Wojciech Sobczak przez wiele lat pełnił różne funkcje w organach spółek prawa handlowego, w tym: Prezesa Zarządu NFI KREZUS SA., Prezesa, a później Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A.. Członka Rady Nadzorczej w spółkach handlowych, w tym w spółkach giełdowych takich jak: SKOTAN S.A., MAKRUM S.A., Alchemia S.A. oraz Protektor S.A.

Oświadczenia spółki

Zbiór dokumentów zawierających zasady Ładu Korporacyjnego, którymi kieruje się spółka w prowadzonej działalności gospodarczej.

Dokumenty korporacyjne

Zbiór dokumentów regulujących działalnością organów statutowych spółki wraz ze statutem spółki

Komitet Audytu

Do ustawowych kompetencji Komitetu Audytu należy:

 1. Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 2. Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 3. Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
 4. Kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 5. Informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 6. Dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem,
 7. Opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 8. Opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 9. Określanie procedury wyboru firmy audytorskiej,
 10. Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, w sprawach dotyczących powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6,
 11. Przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

 

Komitet Audytu działa w trzyosobowym składzie:

 • Jacek Kędzierski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • Jacek Grzywacz – Członek Komitetu Audytu,
 • Roman Suszek – Członek Komitetu Audytu.

Członkowie Komitetu Audytu Jacek Kędzierski i Roman Suszek spełniają kryteria członków niezależnych w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach (…), jak również w rozumieniu  Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Raporty EBI

Zbiór raportów Dekpol S.A. dotyczących zasad ładu korporacyjnego.

Wyszukaj raport
PLIKI DO POBRANIA
27.04.2018 r. g. 16:04
Raport EBI 1/2018
Rozpoczęcie stosowania zasady I.Z.1.7. zawartej w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
16.12.2016 r. g. 14:57
Raport EBI 2/2016
Rozpoczęcie stosowania zasady I.Z.1.10. zawartej w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 dotyczącej publikacji prognoz finansowych
22.01.2016 r.
Raport EBI 1/2016
Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
11.05.2015 r.
Raport EBI 3/2015
Oświadczenie o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
08.01.2015 r.
Raport EBI 2/2015
Przystąpienie do systemu EBI
08.01.2015 r.
Raport EBI 1/2015
Przystąpienie do systemu EBI