Wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa Dekpol po III kwartale 2023 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1065,7 mln zł. Przychody w segmencie generalnego wykonawstwa wyniosły 713,2 mln zł, z działalności deweloperskiej 208,1 mln zł, a segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych 112,5 mln zł.

Jednostkowe wyniki finansowe Dekpol S.A. (dane w mln zł)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody 54,5 276 210,3 801,6 823,8 930,0 583,5 279,4
EBITDA 8,6 10,6 9,7 47,7 53,9 52,4 37,8 14,9
Rentowność EBITDA (%) 15,8 3,8 4,6 5,9 6,5 5,6 6,5 5,3
EBIT 6,0 8,2 7,6 41,6 43,7 44,5 31,9 11,0
Rentowność EBIT (%) 11,0 3,0 3,6 5,2 5,3 4,8% 5,5 3,9
Wynik netto 12,4 1,2 26,1 22,7 23,1 30,4 20,8 8,9

Rentowność netto (%)

22,8 0,4 12,4 2,8 2,8 3,3 3,6 3,2
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Dekpol S.A. (dane w mln zł)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody 1568,8 1386,9 1255,8 1055,0 772,1 837,0 579,0 258,7
EBITDA 132,1 135,6 125,0 92,0 81,2 60,2 53,0 34,7
Rentowność EBITDA (%) 8,4 9,8 10,0 8,7 10,5 7,2 9,2 13,4
EBIT 115,9 120 113,0 81,0 71,0 52,3 47,1 30,8
Rentowność EBIT (%) 7,4 8,7 9,0 7,7 9,2 6,2 8,1 11,9
Wynik netto 90,4 78,9 75,7 52,8 50,8 33,9 33,0 22,9
Rentowność netto (%) 5,8 5,7 6,0 5,0 6,6 4,1 5,7 8,9

Segmenty operacyjne

Udział segmentów w przychodach w 2023 r.

68%
Generalne Wykonawstwo
20%
Działalność deweloperska
9%
Osprzęt do maszyn budowlanych
3%
Pozostałe
2018 r.

Zgodnie z aktualizacją prognozy, opublikowaną w dniu 25.09.2018 r. raportem bieżącym nr 66/2018, w ocenie Zarządu:

przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za 2018 rok łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 800 mln zł – wcześniej: 710 mln zł, w tym:

  • przychody ze sprzedaży w segmencie Generalne wykonawstwo 540 mln zł – wcześniej: 450 mln zł,
  • przychody ze sprzedaży w segmencie Działalność deweloperska 190 mln zł,
  • przychody ze sprzedaży w segmencie Produkcja osprzętu do maszyn budowlanych 70 mln zł.

Zwiększenie spodziewanego poziomu przychodów związane jest z podpisaniem w drugim półroczu nowych kontraktów w ramach generalnego wykonawstwa, których realizacja wpłynie na poziom przychodów w 2018 roku.

Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji niniejszej prognozy, a w przypadku odchyleń rzędu 20% poinformuje w trybie raportu bieżącego.

PLIK DO POBRANIA
25.09.2018 r. g. 14:17
Raport bieżący nr 66/2018
Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol za I półrocze 2018 r. oraz aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2018 rok
2017 r.

Zgodnie z aktualizacją prognozy, opublikowaną w dniu 14.12.2017 r. raportem bieżącym nr 69/2017, w ocenie Zarządu:

  • przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol w 2017 roku łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności wyniosą 560 mln zł (wobec 500 mln zł zakładanych w dotychczasowej prognozie)
  • Zysk netto wyniesie 33,5 mln zł
  • EBITDA wyniesie 54,5 mln zł.

Powyższe dane finansowe zostały przedstawione według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzania w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się do końca 2017 roku okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na powyższe wartości.

PLIK DO POBRANIA
14.12.2017 r. g. 10:08
Raport bieżący nr 69/2017
Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Dekpol na 2017 rok

Wskaźniki finansowe

Wybrane wskaźniki dla Grupy Kapitałowej Dekpol
Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wskaźnik Zadłużenia do EBITDA: 0,43

Stosunek łącznej wartości długu netto (łączna wartość bilansowa skonsolidowanych oprocentowanych zobowiązań Grupy Kapitałowej Dekpol pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty) do EBITDA (suma wyniku z działalności operacyjnej i amortyzacji).

Wskaźnik Zadłużenia do Kapitałów Własnych: 0,10

Stosunek łącznej wartości długu netto (jw.) do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Dekpol.