Wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa Dekpol w 2018 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 837,0 mln zł, czyli o blisko 45% więcej niż rok wcześniej. W ten sposób w pełni została zrealizowana podwyższona prognoza finansowa. Przychody w segmencie generalnego wykonawstwa wyniosły 552 mln zł, z działalności deweloperskiej 161 mln zł, a w segmencie produkcji osprzętu do maszyn budowlanych 73 mln zł.

Jednostkowe wyniki finansowe Dekpol S.A. (dane w mln zł)
2014 2015 2016 2017 2018
Przychody 251,1 361,9 279,4 583,5 930,0
EBITDA 28,9 88,7 14,9 37,8 52,4
Rentowność EBITDA (%) 11,5 24,5 5,3 6,5 5,6
EBIT 24,8 85,4 11,0 31,9 44,5
Rentowność EBIT (%) 9,9 23,6 3,9 5,5 4,8%
Wynik netto 17,2 66,1 8,9 20,8 30,4

Rentowność netto (%)

6,9 18,3 3,2 3,6 3,3%
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Dekpol S.A. (dane w mln zł)
2015 2016 2017 2018
Przychody 310,4 258,7 579,0 837,0
EBITDA 22,3 34,7 53,0 60,2
Rentowność EBITDA (%) 7,2 13,4 9,2 7,2
EBIT 19,0 30,8 47,1 52,3
Rentowność EBIT (%) 6,1 11,9 8,1 6,2
Wynik netto 12,4 22,9 33,0 33,9
Rentowność netto (%) 4,0 8,9 5,7 4,1

Prognozy finansowe

Udział segmentów w przychodach w 2018 r. (prognoza)

67%
Generalne Wykonawstwo
24%
Działalność deweloperska
9%
Osprzęt do maszyn budowlanych
2018 r.

Zgodnie z aktualizacją prognozy, opublikowaną w dniu 25.09.2018 r. raportem bieżącym nr 66/2018, w ocenie Zarządu:

przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za 2018 rok łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 800 mln zł – wcześniej: 710 mln zł, w tym:

  • przychody ze sprzedaży w segmencie Generalne wykonawstwo 540 mln zł – wcześniej: 450 mln zł,
  • przychody ze sprzedaży w segmencie Działalność deweloperska 190 mln zł,
  • przychody ze sprzedaży w segmencie Produkcja osprzętu do maszyn budowlanych 70 mln zł.

Zwiększenie spodziewanego poziomu przychodów związane jest z podpisaniem w drugim półroczu nowych kontraktów w ramach generalnego wykonawstwa, których realizacja wpłynie na poziom przychodów w 2018 roku.

Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji niniejszej prognozy, a w przypadku odchyleń rzędu 20% poinformuje w trybie raportu bieżącego.

PLIK DO POBRANIA
25.09.2018 r. g. 14:17
Raport bieżący nr 66/2018
Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol za I półrocze 2018 r. oraz aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2018 rok
2017 r.

Zgodnie z aktualizacją prognozy, opublikowaną w dniu 14.12.2017 r. raportem bieżącym nr 69/2017, w ocenie Zarządu:

  • przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol w 2017 roku łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności wyniosą 560 mln zł (wobec 500 mln zł zakładanych w dotychczasowej prognozie)
  • Zysk netto wyniesie 33,5 mln zł
  • EBITDA wyniesie 54,5 mln zł.

Powyższe dane finansowe zostały przedstawione według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzania w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się do końca 2017 roku okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na powyższe wartości.

PLIK DO POBRANIA
14.12.2017 r. g. 10:08
Raport bieżący nr 69/2017
Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Dekpol na 2017 rok

Wskaźniki finansowe

Wybrane wskaźniki dla Grupy Kapitałowej Dekpol
Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wskaźnik Zadłużenia do EBITDA: 3,73

Stosunek łącznej wartości długu netto (łączna wartość bilansowa skonsolidowanych oprocentowanych zobowiązań Grupy Kapitałowej Dekpol pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty) do EBITDA (suma wyniku z działalności operacyjnej i amortyzacji).

Wskaźnik Zadłużenia do Kapitałów Własnych: 1,17

Stosunek łącznej wartości długu netto (jw.) do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Dekpol.