Polityka jakości firmy Dekpol S.A.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Głównym celem Polityki Dekpol S.A. jest zapewnienie, że świadczone przez nas usługi i wyroby spełniają wymagania, potrzeby oraz oczekiwania naszych Klientów, dając im pełną satysfakcję i zadowolenie.

Wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań norm EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz EN ISO 45001:2018, daje nam możliwość monitorowania i ciągłej kontroli realizowanych procesów pod względem jakości, środowiska oraz BHP w Dekpol S.A.

Nadrzędnym celem firmy jest kompleksowe wykonawstwo w zakresie obiektów budowlanych i przemysłowych, robót drogowych, obiektów utylizacji odpadów, sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; produkcja konstrukcji stalowych, produkcja części i zespołów spawanych do maszyn budowlanych i pojazdów.

Najważniejszym kryterium oceny naszej działalności jest zadowolenie naszych Klientów, którym zapewniamy rzetelność i profesjonalizm w zakresie świadczonych usług poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, ochrony środowiska, BHP oraz szybkości i terminowości realizacji jak również optymalizacji kosztów.

W swoich dążeniach staramy się, aby w każdym przypadku spełniane były normy jakościowe, środowiskowe oraz BHP, które są gwarantem osiągnięcia zamierzonego celu oraz satysfakcji Klienta.

Główne cele i kierunki działania w realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

– funkcjonowanie Spółki w ramach obowiązujących przepisów i norm;
– rozwój firmy poprzez umacnianie jej pozycji na rynku lokalnym oraz krajowym;
– dbanie o wzrost zadowolenia Klientów i bezbłędną realizację umów i zamówień;
– współpraca z wykonawcami i dostawcami posiadającymi ustalone kompetencje i spełniającymi nasze wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska i BHP;
– modernizowanie posiadanego parku maszynowego wykorzystywanego do świadczenia usług;
– w przypadku popełniania błędów usuwanie nie tylko skutków ale i przyczyn tak, aby uniknąć ich powtarzania w przyszłości;
– pobudzanie do zaangażowania wszystkich pracowników w sprawy ogólnie pojmowanej jakości, ochrony środowiska oraz BHP;
– doskonalenie potencjału ludzkiego oraz podnoszenie świadomości jakościowej, środowiskowej i BHP poprzez realizację systematycznych szkoleń;
– ciągłe doskonalenie opracowanego i wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz urazom i uszczerbkom na zdrowiu;
– zobowiązanie do konsultacji oraz uczestnictwa pracowników oraz ich przedstawicieli.

Wdrażając i utrzymując Zintegrowany System Zarządzania wg norm EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz EN ISO 45001:2018 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań, uzyskując w efekcie zadowolenie Klienta.

Najwyższe kierownictwo Dekpol S.A. deklaruje powszechne zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości, wpływu na środowisko oraz BHP.

Polityka ZSZ jest zgodna z kontekstem Organizacji, jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników oraz dostępna dla zainteresowanych stron.