Kodeks postępowania firmy Dekpol S.A.

ZASADY KODEKSU POSTĘPOWANIA

Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. Powodzenie w prowadzeniu działalności zależy od zyskania i utrzymania zaufania klientów, pracowników, administracji i opinii publicznej.w ogólnodostępnych skrzynkach zgłoszeń. Zgłoszenia umieszczone w skrzynkach rozpatrywane są bezpośrednio przez Zarząd Firmy.

 

 

OGÓLNE ZASADY

Firma Dekpol S.A.:

– respektuje prawo i przepisy każdego kraju, w którym działa;

– wciela zasady tego kodeksu w kluczowych procesach, swoich decyzjach i działaniach

 

WYMAGANIA WOBEC PARTNERÓW GOSPODARCZYCH

Firma Dekpol preferuje we współpracy tych dostawców, konsultantów, dystrybutorów i innych partnerów gospodarczych, którzy również wyznają zasady spisane w niniejszym Kodeksie postępowania. Firma zachęca swoich partnerów gospodarczych do stosowania norm postępowania zbieżnych z zasadami niniejszego Kodeksu postępowania.

 

 

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Firma Dekpol preferuje we współpracy tych dostawców, konsultantów, dystrybutorów i innych partnerów gospodarczych, którzy również wyznają zasady spisane w niniejszym Kodeksie postępowania. Firma zachęca swoich partnerów gospodarczych do stosowania norm postępowania zbieżnych z zasadami niniejszego Kodeksu postępowania.

 

KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wszystkie transakcje finansowe muszą być raportowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości, zaś w dokumentach księgowych każda transakcja musi być opisana w sposób prawidłowy i niewprowadzający w błąd, co do jej charakteru. Firma Dekpol przedstawia raporty w sposób przejrzysty, zgodny z prawdą i terminowy, aby przedstawiały one prawdziwy obraz jej sytuacji.

 

KORUPCJA

Firma Dekpol nie uczestniczy w żadnych praktykach korupcyjnych ani ich nie popiera.

Przedstawiciele Firmy Dekpol S.A. nie mogą oferować klientom, potencjalnym klientom, dostawcom, konsultantom, rządom, organom rządowym bądź przedstawicielom tychże żadnych nagród ani korzyści, które byłyby naruszeniem obowiązującego prawa i ogólnie akceptowanych, surowszych niż obowiązujące prawo, zasad postępowania w działalności gospodarczej, w celu uzyskania lub utrzymania kontraktu albo zdobycia innej niezasłużonej przewagi.

Pracownikom Firmy Dekpol S.A. nie wolno przyjmować od strony trzeciej jakichkolwiek korzyści majątkowych, podarunków lub innego rodzaju wynagrodzenia, które mogłoby wpłynąć w sposób rzeczywisty lub pozorny na obiektywizm podejmowanych decyzji.

 

KONFLIKTY INTERESÓW

Wszyscy przedstawiciele firmy Dekpol powinni prowadzić swoją działalność prywatną oraz wszelką inną działalność zewnętrzną, a także sprawy finansowe w sposób niebudzący podejrzeń zaistnienia konfliktu z interesem firmy Dekpol S.A. Prywatne interesy pracowników nie mogą wpływać na ich decyzje lub działania podejmowane podczas pełnienia funkcji przedstawiciela Firmy ani wzbudzać takich podejrzeń.

 

ZASOBY I MAJĄTEK FIRMY

Zasobami i majątkiem Firmy Dekpol można posługiwać się wyłącznie do celów służbowych. Zasobami i majątkiem firmy nie można posługiwać się w celu uzyskania osobistych zysków, w nieuczciwych celach lub w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób.

 

OPODATKOWANIE

Firma Dekpol respektuje prawo i przepisy podatkowe każdego kraju, w którym działa. Jeśli przepisy podatkowe nie dają wyraźnej wykładni postępowania, należy się kierować zasadami ostrożności i przejrzystości finansowej.

 

OFERTA DLA KLIENTÓW

Firma Dekpol pilnuje, aby jej produkty spełniały wszystkie obowiązujące wymagania.

Firma projektuje produkty i świadczy usługi kładąc nacisk na najważniejsze wartości, jak: jakość, bezpieczeństwo i dbałości o środowisko naturalne.

 

MARKETING I SPRZEDAŻ

Firma Dekpol rzetelnie przedstawia swoje produkty i usługi i spełnia wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących praw i przepisów. Firma Dekpol nie składa fałszywych deklaracji ani nie udziela wprowadzających w błąd informacji dotyczących swoich produktów lub ich parametrów, w tym ich atrybutów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

UCZCIWA KONKURENCJA

Firma Dekpol konkuruje w sposób uczciwy. Nie wymienia informacji ani nie zawiera umów lub porozumień z konkurentami, klientami lub dostawcami w sposób, który miałby niewłaściwy wpływ na rynek lub wynik postępowania przetargowego. Firma Dekpol zdobywa informacje o konkurentach wyłącznie legalnymi metodami.

 

NIELEGALNY OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Pracownikom Firmy Dekpol, którzy mają dostęp do nieznanych publicznie informacji mogących wpływać na kurs obligacji Firmy, nie wolno kupować ani sprzedawać obligacji Firmy Dekpol S.A. i żadnych innych instrumentów finansowych powiązanych z obligacjami Dekpol. Ponadto osoby te nie mogą nakłaniać kogokolwiek innego, udzielając mu porad lub w inny sposób, do obrotu tymi obligacjami i instrumentami.

 

ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE

Firma Dekpol S.A. zachowuje neutralność w stosunku do partii politycznych oraz kandydatów ubiegających się o urząd publiczny. Ani nazwy, ani majątek firm wchodzących w skład Firmy Dekpol nie mogą być wykorzystywane w celu promocji interesów partii politycznych lub kandydatów ubiegających się o urząd publiczny.

 

 

ZASADY PRAW CZŁOWIEKA I SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

 

PRAWA CZŁOWIEKA

Firma Dekpol popiera i szanuje zasadę nakazującą ochronę praw człowieka, uznanych przez społeczność międzynarodową i zapewnia nieuczestniczenie w działaniach stanowiących pogwałcenie praw człowieka.

 

NIEDYSKRYMINOWANIE PRACOWNIKÓW

Wszyscy pracownicy mają równe szanse stosownie do swoich kompetencji, doświadczenia i wyników oraz bez względu na płeć, rasę, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, pochodzenie społeczne lub etniczne.

Wszyscy pracownicy są traktowani z szacunkiem. Nie toleruje się dyskryminacji, molestowania fizycznego lub werbalnego ani żadnych karalnych gróźb.

 

WARUNKI W MIEJSCU PRACY

Wszyscy pracownicy Firmy Dekpol mają zapewnione warunki pracy zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

PRACA PRZYMUSOWA

Firma Dekpol nie angażuje się w żadne praktyki pracy przymusowej, obowiązkowej lub niewolniczej i nie czerpie z nich korzyści oraz nie żąda od pracowników żadnej kaucji w postaci depozytu pieniężnego lub zatrzymania dokumentów tożsamości.

Pracownicy mogą wedle własnej woli zrezygnować z zatrudnienia pod warunkiem złożenia wymówienia w terminie i trybie określonym przez przepisy i zawartą umowę.

 

PRACA DZIECI

Nie toleruje się pracy dzieci. Nie mogą być zatrudniane osoby podlegające z racji wieku obowiązkowi szkolnemu, a w żadnym razie mające mniej niż 15 lat.

 

SWOBODA ZRZESZANIA

Firma Dekpol S.A. szanuje prawo wszystkich swoich pracowników do przystępowania do zrzeszeń reprezentujących ich interesy jako pracobiorców, organizowania się i negocjowania umów zbiorowych oraz indywidualnych. Firma respektuje uznane związki zawodowe. Równocześnie jest respektowane prawo pracownika do niewstępowania do związku zawodowego.

 

ZASADY KODEKSU POSTĘPOWANIA

Firma Dekpol informuje przedstawicieli pracowników i stosowne organy administracji publicznej o większych zmianach w swojej działalności w zakresie wymaganym przez prawo.

 

GODZINY PRACY I WYNAGRODZENIE

Firma Dekpol S.A. respektuje obowiązujące prawo, umowy i przyjęte zwyczaje dotyczące godzin pracy oraz wynagrodzenia.

 

 

ZASADY ŚRODOWISKOWE

 

EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW

Produkty i procesy Firmy Dekpol S.A. są projektowane w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie energii, zasobów naturalnych i surowców oraz zminimalizowanie ilości odpadów i produktów ubocznych.

 

ZASADA ZAPOBIEGANIA

Firma Dekpol unika materiałów i metod będących źródłem zagrożenia środowiska naturalnego i zdrowia, gdy są dostępne możliwe do zastosowania rozwiązania alternatywne.

 

REACH – Oświadczenie

Firma DEKPOL S.A. stosując się do obowiązków wynikających z treści Rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), dokonuje oceny znajdujących się w wyrobach substancji i chemikaliów. W celu zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa naszych wyrobów nadzorujemy spełnianie wymagań REACH przez naszych dostawców.

Zwraca się szczególną uwagę na ocenę potencjalnego ryzyka związanego z istniejącymi i przyszłymi substancjami oraz prowadzenie działalności w taki sposób, aby jak najmniej szkodzić środowisku.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE

Członkowie kadry kierowniczej w Firmie Dekpol S.A. są zobowiązani wdrażać te zasady i informować swoich pracowników o ich prawach, obowiązkach i zobowiązaniach oraz dbać o to, aby w podległych im komórkach organizacyjnych postępowano zgodnie zarówno z treścią, jak i duchem niniejszego dokumentu. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania miejscowego prawa i zasad Firmy Dekpol. Jawna lub cicha akceptacja czynów, które są sprzeczne z Kodeksem postępowania, nie będzie tolerowana i może prowadzić do podjęcia postępowania dyscyplinarnego z sankcjami do zwolnienia i postępowania sądowego włącznie.

 

ODSTĘPSTWA

Zgodę na odstępstwa od niniejszych zasad może wydawać wyłącznie Zarząd Firmy Dekpol S.A. .

 

JĘZYK

Pierwotna wersja niniejszego dokumentu została napisana w języku polskim. Jeśli dokument jest tłumaczony na inne języki, w razie sporów moc wiążącą zachowuje wersja polska.

 

REGULARNY PRZEGLĄD

Wydawca niniejszego dokumentu jest zobowiązany zapewnić, aby co roku był on poddawany przeglądowi.

 

ZGŁASZANIE PRZYPADKU POGWAŁCENIA KODEKSU POSTĘPOWANIA

Wszyscy pracownicy Firmy powinni zgłaszać domniemane przypadki pogwałcenia niniejszego Kodeksu postępowania swoim bezpośrednim przełożonym lub przełożonym swoich przełożonych. Jeśli takie zgłoszenie nie zostanie potraktowane poważnie lub pracownikowi jest niezręcznie zgłosić sprawę swojemu przełożonemu, powinien przekazać sprawę na wyższy poziom kompetencji zgodnie z odpowiednią procedurą zgłaszania nieprawidłowości.

Dopuszcza się także anonimowe zgłoszenie naruszenia zasad zawartych w niniejszym kodeksie poprzez umieszczenie informacji w ogólnodostępnych skrzynkach zgłoszeń. Zgłoszenia umieszczone w skrzynkach rozpatrywane są bezpośrednio przez Zarząd Firmy.