Stabilne wyniki Grupy Dekpol w 1-3Q 2021 pomimo wymagającego otoczenia biznesowego

  • skonsolidowane przychody w 1-3Q 2021 na zbliżonym poziomie rok do roku; 729,2 mln PLN vs 746 mln PLN rok wcześniej
  • marża brutto ze sprzedaży w 1-3Q 2021 na poziomie 14,4% wobec 14,2% przed rokiem
  • zysk operacyjny na poziomie 61,8 mln PLN, -6% r/r
  • zysk netto w wysokości 36,2 mln PLN wobec 44,5 mln PLN przed rokiem – wpływ oddania do użytkowania prestiżowej inwestycji Grano Residence w 1-3Q 2020 oraz wyceny instrumentów hedgingowych w 1-3Q 2021 (po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe zysk netto na poziomie 43 mln PLN)
  • rosnące wyniki segmentu produkcji osprzętu (Steel): przychody na poziomie 84,2 mln PLN (+50% r/r), EBIT na poziomie 9,1 mln PLN (+60% r/r)
  • stabilna pozycja gotówkowa Grupy – stan środków pieniężnych na koniec
    3Q 2021 wynosił 97,8 mln PLN
  • bezpieczny poziom zadłużenia – wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 3Q 2021 na poziomie 2,83

Grupa DEKPOL, prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, opublikowała wyniki finansowe za 1-3Q 2021. Przychody Grupy wyniosły w omawianym okresie 729,2 mln PLN i były na zbliżonym poziomie rok do roku (746 mln PLN). Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła o 0,2 p.p. r/r do 14,4%, co zaowocowało osiągnięciem 104,8 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży. Zysk operacyjny Grupy w 1-3Q 2021 wyniósł 61,8 mln PLN wobec 65,6 mln PLN. Grupa zakończyła dziewięć miesięcy 2021 roku zyskiem netto na poziomie 36,2 mln PLN wobec 44,5 mln PLN przed rokiem. Na wynik 1-3Q 2020 pozytywnie wpłynęło oddanie do użytkowanie prestiżowej inwestycji Grano Residence. Z kolei na wynik 1-3Q 2021 negatywnie wpłynęła księgowa wycena instrumentów finansowych do wartości godziwej (7,2 mln zł). Grupa zawiera transakcje walutowe w celu zabezpieczenia kursów budżetowych, co ma na celu ochronę marży operacyjnej przed skutkami wahań kursowych, zaś negatywna wycena tych transakcji wynika z fluktuacji poziomu kursów rynkowych na dzień bilansowy i jest odzwierciedleniem wymogów księgowych. Zysk netto 1-3Q 2021 po oczyszczeniu o zdarzenie jednorazowe kształtuje się na poziomie 43 mln PLN.

Na koniec 3Q 2021 roku stan środków pieniężnych w Grupie wynosił 97,8 mln PLN,
a wskaźnik dług netto/EBITDA był na bezpiecznym poziomie 2,83.

Segment deweloperski

W 1-3Q 2021 przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 120 mln PLN (16,5% udział w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 31 mln PLN (wobec 40,1 mln PLN przed rokiem, na co główny wpływ miało oddanie do użytkowania flagowej inwestycji Grano Residence). W 1-3Q 2021 kontraktacja segmentu deweloperskiego w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 408 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 75 lokali. W przychodach segmentu w omawianym okresie rozpoznana została sprzedaż 258 lokali (w 1-3Q 2020 było to 571 lokali, a w całym 2020 roku 622 lokali).

Według stanu na dzień 30 września 2021 r. w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 738 lokali.

W 13Q 2021 do oferty sprzedaży Dekpol Deweloper wprowadzono następujące inwestycje: Grano Marina Hotel (130 lokali usługowych) i Sol Marina etap II (127 lokali usługowych) – zlokalizowane w Wiślince k. Wyspy Sobieszewskiej, Baltic Line (60 lokali usługowych) i Baltic Porto (72 lokale usługowe) – zlokalizowane na Wyspie Sobieszewskiej – a także II etap inwestycji Osiedle Pastelowe (225 lokali mieszkalnych) i Neo Jasień (104 lokali mieszkalnych) – oba zlokalizowane w Gdańsku oraz I etap inwestycji Trimare w Sztutowie (189 lokali mieszkalnych).

Grupa podtrzymała zamiar osiągnięcia w segmencie deweloperskim w 2021 roku przychodów na poziomie 210 mln PLN oraz zwiększyła cel sprzedaży na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych do 480 lokali z pierwotnie zakładanego celu 350 lokali.

Segment generalnego wykonawstwa

Segment generalnego wykonawstwa (GW), wydzielony z dniem 1 stycznia 2021 do spółki Dekpol Budownictwo, pozostaje największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie przekraczającym 68% na koniec 3Q 2021 roku. Grupa ma ugruntowaną pozycję na rynku i wysoki poziom referencji, dzięki czemu współpracuje z liderami dynamicznie rosnącego rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły 499 mln PLN i były wyższe o 23% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 32 mln PLN i był o 14% wyższy, niż rok wcześniej.

Na koniec 3Q 2021 roku realizowane były kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ok. 1,25 mld PLN netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 800 mln PLN netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 214 mln PLN, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawało projektów o wartości 133 mln PLN. Większość realizowanych przez Spółkę kontraktów ma wartość do 50 mln PLN, przy czym na koniec, 3Q2021 GW posiadało w swoim portfolio 7 kontraktów powyżej 70 mln PLN.

Segment produkcji osprzętu

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (DEKPOL Steel) odpowiadał w okresie 9 miesięcy 2021 roku już za niemal 12% przychodów Grupy. Przychody Dekpol Steel wzrosły w omawianym okresie o blisko 50% do najwyższego w historii tego segmentu poziomu 84,2 mln PLN, a zysk operacyjny wzrósł o 60% r/r i wyniósł 9,1 mln PLN. Segment ten został w ub.r. najmocniej dotknięty skutkami pandemii koronawirusa, ale począwszy od 4Q ub.r. obserwowany jest stopniowy wzrost zamówień, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami finansowymi w br.

W związku z pozyskaniem przez Dekpol Steel dużej liczby nowych zleceń i planowanym dalszym dynamicznym rozwojem Spółki zaktywizowano działania w obszarze M&A. W efekcie po dacie bilansowej zawarto umowę przejęcia lubawskiej spółki INTEK. Dzięki transakcji zespół Dekpol Steel zasili około 200 wykwalifikowanych pracowników o zbliżonych kwalifikacjach a zasoby Spółki poszerzą się o dwukrotnie większą, od posiadanej w Pinczynie, powierzchnię produkcyjną. Oczekuje się, że w następstwie transakcji w perspektywie trzech lat przychody Dekpol Steel powinny wzrosnąć do poziomu nawet ok. 300 mln PLN.

Komentarz Zarządu do wyników 1-3Q 2021 i perspektyw na kolejne kwartały

Okres 9 miesięcy br. Grupa kończy bardzo solidnymi wynikami finansowymi, pomimo narastających wyzwań związanych przede wszystkim z dynamicznie rosnącymi kosztami surowców, komponentów i usług. Na osiągnięte rezultaty złożyły się wyższe niż przed rokiem przychody Segmentu Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo), satysfakcjonujące, choć niższe niż w rekordowym 2020 roku przychody z działalności deweloperskiej (Dekpol Deweloper) i najwyższe w historii tej spółki przychody Dekpol Steel (segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych). Dekpol Budownictwo zanotował 23% wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku i 14% wzrost zysku operacyjnego. Spółka bardzo dobrze poradziła sobie z wymagającą sytuacją po stronie cen surowców, komponentów i usług, rozbudowując jednocześnie portfel zamówień do poziomu 1,25 mld PLN. Warto podkreślić, że w portfolio Dekpol Budownictwo przeważają kontrakty krótkoterminowe, co w otoczeniu szybko i w sposób nieprzewidywalny rosnących kosztów działalności jest niewątpliwie atutem.

Wyniki segmentu deweloperskiego to pochodna harmonogramów realizacji
i przekazań poszczególnych inwestycji – w ub.r. oddaliśmy prestiżowy projekt Grano Residence, który istotnie wpłynął na wyniki Dewelopera w tym okresie. Za to w br. Spółka, dzięki szerokiej i zdywersyfikowanej ofercie, może pochwalić się bardzo wysoką kontraktacją: 408 lokali na koniec września wobec 75 lokali przed rokiem. W efekcie cel sprzedażowy na ten rok podniesiony został do 480 z pierwotnie planowanych 350 lokali, co będzie miało znaczący wpływ na wyniki finansowe segmentu w perspektywie kilku kolejnych kwartałów.

Po trudnym roku 2020 na ścieżkę dynamicznego wzrostu biznesu powróciła w tym roku spółka Dekpol Steel. Jej przychody po 9 miesiącach 2021 zwiększyły się o 50% r/r, a zysk operacyjny o 60%. Bardzo cieszy nas powrót do takich dynamik wzrostu zamówień i wyników, jakich pierwotnie oczekiwaliśmy po tym segmencie. Perspektywy Dekpol Steel, związane m.in. z trendem relokacji produkcji na rynek europejski przez globalne koncerny, skłoniły nas do aktywizacji w obszarze M&A, dzięki czemu mamy możliwość zwiększenia skali działalności i jak najlepiej wykorzystać nadarzające się okazje biznesowe. W następstwie sfinalizowania w 4Q br. przejęcia INTEK podwajamy moce zakładu Dekpol Steel i zasilamy zespół kadrą ok 200 pracowników, co w naszej branży ma obecnie kluczowe znaczenie. Oczkujemy, że dzięki temu ruchowi przychody segmentu produkcji osprzętu wzrosną do 300 mln PLN w perspektywie 3 lat. – mówi Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu DEKPOL S.A.

 Prowadzenie działalność budowlanej, deweloperskiej i produkcyjnej w taki sposób, aby zwiększać przychody, ale nie kosztem osiąganych marż, to w obecnych czasach ogromne wyzwanie. Wszystkie spółki z Grupy dokładają starań, aby jak najlepiej odnajdywać się w środowisku rosnących kosztów prowadzonej działalności, czego efekty widoczne są w wynikach finansowych po dziewięciu miesiącach br. Do skutecznego funkcjonowania w tai dynamicznie zmieniającym się i trudnym otoczeniu niezbędne jest odpowiednie zaplecze finansowe, nad którym nieustannie pracujemy. Odpowiedni do skali prowadzonej działalności poziom gotówki i wskaźników zadłużenia pozwala nam na możliwie elastyczne podejście do realizacji strategii, która zakłada wzrost biznesu Grupy w kolejnych latach. Dzięki temu możemy sprawnie reagować na to, co dzieje się na rynku, m.in. również w obszarze M&A – dodaje Katarzyna Szymczak-Dampc, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowy DEKPOL S.A.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Sadowska
cc group
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl
tel. +48 697-613-020