28.04.2023

Podsumowanie roku 2022 w Grupie DEKPOL: Bardzo dobre wyniki dzięki zdywersyfikowanej działalności i silnej pozycji rynkowej

  • skonsolidowane przychody w 2022 na poziomie 1.387 mln PLN, +10% r/
  • EBITDA w wysokości 136 mln PLN, +8,5% r/r
  • zysk netto w wysokości 78,9 mln PLN, +4% r/r
  • bardzo dobre wyniki segmentu Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo) rekompensują niższą kontrybucję do wyników segmentu deweloperskiego (Dekpol Deweloper), wynikającą z harmonogramu inwestycji i segmentu Produkcji (Dekpol Steel) związaną osłabieniem koniunktury w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie
  • dobra pozycja gotówkowa Grupy – stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku: 229,5 mln PLN
  • bezpieczny poziom zadłużenia – wskaźnik dług netto/EBITDA LTM na koniec grudnia 2022 na poziomie 0,72

Grupa DEKPOL, prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, opublikowała wyniki finansowe za rok 2022. Przychody Grupy wyniosły w omawianym okresie 1.387 mln PLN, co oznacza wzrost o 10% r/r. Grupa osiągnęła EBITDA na poziomie blisko 136 mln PLN, tj. wyższą w ujęciu r/r o 9%. Grupa zakończyła rok 2022 zyskiem netto na poziomie 79 mln PLN, co oznacza wzrost o 4% r/r.

Na koniec 2022 roku stan środków pieniężnych w Grupie wynosił 229,5 mln PLN, a wskaźnik dług netto/EBITDA LTM był na bezpiecznym poziomie 0,72.

Segment generalnego wykonawstwa

Segment generalnego wykonawstwa (GW, DEKPOL Budownictwo) jest największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie przekraczającym 72% w 2022 roku. Przychody segmentu GW w omawianym okresie przekroczyły 1,0 mld PLN i były wyższe o 18% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 71,6 mln PLN (+44% r/r).

Na koniec 2022 roku spółka miała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1.315 mln PLN netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 454 mln PLN netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 420 mln PLN, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 139 mln PLN. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma średnią wartość 70 mln PLN.

Dominujący udział w portfelu zleceń mają projekty przemysłowo-logistyczne – na koniec 2022 roku ich udział w całym portfelu zleceń wyniósł ok. 89%.

 

Segment deweloperski

W 2022 roku przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 183,8 mln PLN (13% udział w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 40,8 mln PLN (wobec odpowiednio 253,9 mln PLN i 49,3 mln PLN w 2021). W wyniku finansowym 2022 roku Grupa Dekpol z działalności segmentu deweloperskiego rozpoznała w przychodach 380 lokali oraz częściowy przychód (realizowany zgodnie z postępem prac na budowie) z umowy z podmiotem instytucjonalnym. Jednocześnie, w roku poprzednim w przychodach segmentu deweloperskiego rozpoznanych zostało 406 lokali. Kontraktacja w roku 2022 (w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych) wyniosła 341 lokali w porównaniu do 490 lokali w roku 2021.

Według stanu na koniec 2022 roku w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 667 lokali. Spółka pozytywnie ocenia sytuację rynkową oraz perspektywy i podtrzymuje cel osiągnięcia w 2023 roku 308 mln PLN przychodów.

Segment produkcji osprzętu

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał w 2022 za ponad 11% przychodów Grupy. Przychody Dekpol Steel w omawianym okresie sięgnęły wysoki poziom 157,4 mln PLN (+31%), a zysk operacyjny wyniósł 9,8 mln PLN (-20% r/r). Wybuch wojny w Ukrainie spowodował wahania w zakresie cen stali oraz weryfikację planów zakupowych głównych odbiorców. W efekcie, po dobrym pod kątem przychodów pierwszym półroczu, gdy realizowane były jeszcze zamówienia pozyskane w końcówce 2021 roku, w drugim półroczu 2022 roku nastąpił spadek obrotów do poziomów obserwowanych w okresie pandemii. W celu dywersyfikacji i mitygacji ryzyk zakłady rozpoczęły produkcję dla odbiorców w perspektywicznym segmencie offshore, zielonej energetyki i innych konstrukcji stalowych, jak również procedurę pozyskania licencji wymaganych dla dostawców segmentu obronnego m.in. dla NATO.

Komentarz Zarządu do wyników 2022 roku

Rok 2022 był dla nas kolejnym sprawdzianem, który potwierdził, że dywersyfikacja działań w ramach DEKPOLU i strategia polegająca na rozwoju w trzech głównych uzupełniających się segmentach oraz w zyskującym na znaczeniu obszarze prefabrykacji (Betpref) przynosi efekty i pozwala niwelować w ramach Grupy niekorzystne trendy. Nasze przychody wzrosły o 10% i przekroczyły 1,38 mld zł a zysk netto zwiększył się o 4% do 78,9 mln zł – odnotowaliśmy więc bardzo dobre wyniki w historii Grupy, pomimo bardzo wymagającego otoczenia.

Segment Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo) kolejny rok z rzędu osiągnął bardzo dobre wyniki, przekroczywszy 1 mld zł przychodów. Koncentracja na krótkoterminowych kontraktach i ciągłe doskonalenie w zakresie ofertowania sprawiły, że pomimo dynamicznie rosnących cen materiałów i usług utrzymaliśmy marże na satysfakcjonującym poziomie. W tych burzliwych na rynku czasach jednym z kluczowych elementów dla naszego sukcesu okazała się dostępność materiałów.

W efekcie, do pomyślnej realizacji kontraktów w 2022 roku wydatnie kontrybuowała własna produkcja prefabrykatów betonowych i stalowych. Spółka Betpref, którą od momentu przejęcia w 2018 roku rozwijamy i wyposażamy w nowe linie technologiczne, skupiała się na realizacji w 2022 roku zleceń dla zewnętrznych firm budowlanych. Dodatkowo widząc perspektywy i rozwój rynku prefabrykacji latem 2022 roku dokonaliśmy przejęcia Zakładu Kombet w Działdowie. Naszym zamiarem jest dalszy rozwój w obszarze prefabrykacji, ponieważ widzimy w nim duży potencjał.

Kontrybucja Dekpol Deweloper do wyników Grupy była w 2022 niższa z uwagi na specyfikę harmonogramu przekazań poszczególnych projektów. Ze względu na ustanie akcji kredytowej poziom nowo zawieranych umów był niższy niż planowany na początku 2022 roku, jednak historycznie duży udział klientów „gotówkowych” i szeroka, zdywersyfikowana oferta sprawiają, że spółka osiąga satysfakcjonujące poziomy sprzedaży przy dobrych marżach.

Dekpol Steel ma natomiast za sobą kolejny dobry rok pod kątem przychodów; dzięki przejęciu zakładu Intek w Lubawie (rok 2021) zwiększyliśmy moce produkcyjne i w pierwszej połowie roku realizowaliśmy bardzo dobre wolumeny produkcji i sprzedaży. Jednak wybuch wojny w Ukrainie doprowadził do osłabienia popytu w segmencie łyżek i osprzętów, co w połączeniu z rosnącymi kosztami znalazło odzwierciedlenie w wynikach. Dzięki zdecydowanym i szybkim decyzjom Zarządu, w ciągu kilku tygodni Steel i Intek rozpoczęły produkcję dla odbiorców w perspektywicznym segmencie offshore, zielonej energetyki i innych konstrukcji stalowych, jak również procedurę pozyskania licencji wymaganych dla dostawców segmentu obronnego m.in. dla NATO. Zakładamy, że ten przejściowo trudny czas, może procentować na przyszłość.

Podsumowując miniony rok podkreślić należy, że jako Grupa potrafimy elastycznie podchodzić do wyzwań i kontynuować rozwój w wymagających czasach. Konsekwentnie, pomimo trudnego otoczenia, wzmacniamy nasze fundamenty, inwestujemy w rozwój zespołu i budowę kapitału ludzkiego oraz poszukujemy szans biznesowych, dzięki czemu stale umacniamy swoją pozycję na rynku – mówi Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu DEKPOL S.A.

 

Rok 2022 udowodnił, że jako Grupa jesteśmy dobrze przygotowani na różne scenariusze i dzięki dywersyfikacji notujemy solidne wyniki finansowe, pomimo wymagającego otoczenia. Kolejny raz potwierdziło się, że ostrożne podejście do sfery finansowania działalności i konserwatywna strategia kapitałowa Grupy może być gwarancją bezpieczeństwa w czasie dużej niepewności czy spowolnienia na rynku. Zależy nam na zapewnieniu optymalnych warunków wzrostu naszych głównych biznesów, tak, aby możliwe było jak najlepsze wykorzystanie szans rynkowych. W ostatnich latach inwestycje przyczyniły się do dynamicznego wzrostu Grupy Kapitałowej. Kluczowe dla uzyskania nowego poziomu przychodów Grupy, które zbliżyły się już do 1,4 mld PLN, okazała się istotna inwestycja w wyższy poziom kapitału obrotowego. Nie mniejszą wagę dla rozwoju Grupy ma dostępność finansowania na transakcje M&A, które są elementem naszej strategii. Równocześnie dbamy o bezpieczny poziom zadłużenia – tak ważny szczególnie w środowisku inflacyjnym i wysokich stóp procentowych. Na bieżąco analizujemy i planujemy sferę finansowania działalności Grupy, korzystając przy tym z narzędzi pozwalających na mitygowanie potencjalnych ryzyk. Co istotne, w codziennej pracy nie tracimy z oczu zagadnień z obszaru ESG. Kwestie związane z raportowaniem pozafinansowym były i zawsze będą jednym z głównych priorytetów działania GK Dekpol. W 2022 roku powołaliśmy zespół do prac nad stworzeniem strategii ESG dla Grupy. W ramach prac tego zespołu dokonaliśmy analizy naszych procesów oraz realizowanych działań prośrodowiskowych i prospołecznych, w tym interakcji z naszymi interesariuszami. Strategię ESG planujemy wdrożyć w 2023 roku. Naszym priorytetem jest wzrost wartości dla Akcjonariuszy, ale realizowany w sposób odpowiedzialny, zgodny z najlepszymi standardami. dodaje Katarzyna Szymczak-Dampc, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowa DEKPOL S.A.

 

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Sadowska

cc group

katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

tel. +48 697-613-020

 

***

Grupa Kapitałowa Dekpol dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności ma ambicje
i determinację do dalszego dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działalność Grupy Kapitałowej Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział
w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Firma posiada ugruntowaną pozycję lidera w Polsce Północnej i jest jedną z większych firm generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych w skali ogólnopolskiej. Z kolei Dekpol Steel wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Dekpol jest producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje z największymi na świecie producentami maszyn budowlanych. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol jest działalność deweloperska, która od początku 2019 roku w ramach Spółki Dekpol Deweloper Sp. z o.o. oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji:  https://dekpol.pl/