28.11.2023

Podsumowanie I-IIIQ 2023 w Grupie DEKPOL: Dodatnie dynamiki przychodów i zysku netto dzięki mocnemu III kwartałowi

  • skonsolidowane przychody w 1-3Q 2023 na poziomie 1 065,7 mln PLN, +6,8% r/r
  • EBITDA w wysokości 89,5 mln PLN, na porównywalnym poziomie r/r
  • zysk netto w wysokości 58,7 mln PLN, +20% r/r
  • bardzo dobry sam 3Q 2023, z mocnymi dwucyfrowymi dynamikami wzrostu przychodów i zysku netto w ujęciu r/r
  • po 9 miesiącach br. bardzo dobre wyniki segmentu deweloperskiego (Dekpol Deweloper) i segmentu Generalnego Wykonawstwa; wyniki segmentu Produkcji (Dekpol Steel) nadal pod presją związaną z osłabieniem koniunktury w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie
  • dobra pozycja gotówkowa Grupy – stan środków pieniężnych na koniec 3Q 2023 roku: 309,7 mln PLN
  • bezpieczny poziom zadłużenia – wskaźnik dług netto/EBITDA LTM na koniec września 2023 na poziomie 0,62

Grupa DEKPOL, prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, opublikowała wyniki finansowe za 1-3Q 2023. Przychody Grupy wyniosły w omawianym okresie 1 065,7 mln PLN i były wyższe w ujęciu rok do roku o 6,8%. Grupa osiągnęła EBITDA w wysokości 89,5 mln PLN (na porównywalnym poziomie r/r). 9 miesięcy 2023 Grupa zakończyła zyskiem netto w wysokości 58,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 20% r/r.

W samym 3Q Grupa osiągnęła 496,1 mln PLN przychodów, co oznacza wzrost o 36,8% r/r. EBITDA zwiększyła się w tym okresie o 9,2% r/r, do 42,3 mln PLN a zysk netto wzrósł o 43,84 % r/r do 32,4 mln PLN.

Na koniec września 2023 roku stan środków pieniężnych w Grupie wynosił 309,7 mln PLN, a wskaźnik dług netto/EBITDA LTM był na bezpiecznym poziomie 0,62.

Segment generalnego wykonawstwa

Segment generalnego wykonawstwa (GW, DEKPOL Budownictwo) jest największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie sięgającym blisko 67% w 1-3Q 2023 roku. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły 713,2 mln PLN i były niższe o 6% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 56,9 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 9% w ujęciu r/r. Sam 3Q 2023 był bardzo dobrym kwartałem pod względem przychodów i wyniku segmentu GW.

Na koniec września 2023 roku spółka miała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1.538 mln PLN netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 824 mln PLN netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości ponad 429 mln PLN, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 134 mln PLN. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma średnią wartość blisko 70 mln PLN.

Dominujący udział w portfelu zleceń mają projekty przemysłowo-logistyczne – na koniec września 2023 roku ich udział w całym portfelu zleceń wyniósł ok. 77%.

 

Segment deweloperski

W 1-3Q 2023 roku przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 208,1 mln PLN (19,5% udział w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 43,4 mln PLN (odpowiednio prawie 3-krotny wzrost przychodów i ponad 4,5-krotny wzrost wyniku operacyjnego r/r). W wyniku finansowym 1-3Q 2023 roku Grupa Dekpol z działalności segmentu deweloperskiego rozpoznała w przychodach 329 lokali oraz częściowy przychód (realizowany zgodnie z postępem prac na budowie) z realizacji inwestycji z podmiotem instytucjonalnym we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej (vs. 122 lokale i przychód zgodny z postępem prac w ww. projekcie w 1-3Q 2022). Kontraktacja w 1-3Q 2023 (w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych) wyniosła 359 lokali w porównaniu do 262 lokali w 1-3Q 2022.

Według stanu na koniec września 2023 roku w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 649 lokali. Spółka pozytywnie ocenia sytuację rynkową oraz perspektywy i podtrzymuje cel osiągnięcia w 2023 roku 308 mln PLN przychodów.

 

Segment produkcji osprzętu

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał w 1-3Q 2023 za blisko 11% przychodów Grupy. Przychody segmentu w omawianym okresie sięgnęły 112,5 mln PLN (-9% r/r), a zysk operacyjny wyniósł 3,7 mln PLN (wobec 10 mln PLN przed rokiem). Trzy kwartały 2023 roku był dla Dekpol Steel i Intek okresem dalszego umacniania swojej pozycji w nowych obszarach Produkcji jak i okresem działań związanych z poprawą efektywności dotychczasowego profilu produkcyjnego.

Komentarz Zarządu do wyników za I-III kwartał 2023 roku

Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych przez Grupę w okresie 1-3Q 2023. Na szczególną uwagę zasługuje sam trzeci kwartał br. – najmocniejszy pod względem sprzedaży i wyników w segmencie Generalnego Wykonawstwa i również bardzo mocny w segmencie deweloperskim. Dekpol Budownictwo konsekwentnie umacnia swoją pozycję rynkową w segmencie inwestycji przemysłowo-logistycznych i zdobywa referencje w nowych dla siebie obszarach wykonawczych oraz aktywnie rozwija wartości dodane, takie jak system budowy hal z elementów prefabrykowanych
i usługi „zaprojektuj i wybuduj”. Deweloper realizuje swoją strategię posiadania zróżnicowanej oferty, dzięki czemu może elastycznie reagować na zmiany zachodzące na rynku – m.in. gwałtowny powrót klientów nabywających nieruchomości na kredyt dzięki uruchomieniu programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Niezmiennie dużą popularnością – co widać w poziomie kontraktacji – cieszą się także lokale z segmentu premium, nabywane w celach inwestycyjnych. Warto dodać, że duże uznanie ze strony klientów zyskał oddany niedawno Grano Hotel Solmarina. Dekpol Steel boryka się nadal z trudnym rynkiem, ale sytuacja w tym segmencie zaczyna się powoli stabilizować, a zmiany, jakie wprowadzamy w spółce, pozwalają spodziewać się powrotu do oczekiwanych wyników w perspektywie średnioterminowej. Zwróciłbym także uwagę na nasz biznes prefabrykacji, który
z kwartału na kwartał zwiększa skalę działalności.

Podsumowując: dzięki strategicznej dywersyfikacji biznesowej, wykorzystywaniu synergii w ramach Grupy, mocnej pozycji finansowej i wysokim kompetencjom Zespołu nawet na wymagającym i zróżnicowanym rynku DEKPOL realizuje swoje cele i osiąga satysfakcjonujące wyniki finansowe. – mówi Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu DEKPOL S.A.

 

DEKPOL dał się poznać w ostatnich latach jako solidny partner, zarówno dla kontrahentów, jak i innych interesariuszy, w tym inwestorów i instytucji finansowych, którzy doceniają stabilność operacyjną i konsekwentną realizację planów biznesowych Grupy. Wyrazem tego są m.in. sukcesy naszych programów emisji obligacji, które znacząco przyczyniają się do rozwoju DEKPOLU nawet
w wymagającym otoczeniu. W omawianym okresie sprawozdawczym przystąpiliśmy do realizacji II programu emisji obligacji, z którego Grupa pozyskała dotychczas 70 mln PLN. Stale dbamy o to, żeby sytuacja finansowa DEKPOLU była bezpieczna i stabilna, ponieważ stanowi to niezbędny fundament do dalszego umacniania pozycji rynkowej Grupy w poszczególnych segmentach działalności, zwłaszcza że skala naszej biznesu z roku na rok się zwiększa –
dodaje Katarzyna Szymczak-Dampc, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowa DEKPOL S.A.

 

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Sadowska

cc group

katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

tel. +48 697-613-020

 

***

Grupa Kapitałowa Dekpol dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności ma ambicje
i determinację do dalszego dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działalność Grupy Kapitałowej Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział
w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Firma posiada ugruntowaną pozycję lidera w Polsce Północnej i jest jedną z większych firm generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych w skali ogólnopolskiej. Z kolei Dekpol Steel wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Dekpol jest producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje z największymi na świecie producentami maszyn budowlanych. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol jest działalność deweloperska, która od początku 2019 roku w ramach Spółki Dekpol Deweloper Sp. z o.o. oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji:  https://dekpol.pl/