Bardzo dobre wyniki Grupy DEKPOL w 1Q 2022 roku – pomimo wymagającego otoczenia

  • skonsolidowane przychody w 1Q 2022 na poziomie 313,5 mln PLN, +61% r/r
  • zysk operacyjny w wysokości 19 mln PLN, +28% r/r
  • zysk netto w wysokości 14,0 mln PLN, +86% r/r
  • segment produkcji osprzętu (Steel) drugim największym segmentem pod względem kontrybucji do sprzedaży Grupy: przychody na poziomie 46 mln PLN, +83% r/r
  • stabilna pozycja gotówkowa Grupy – stan środków pieniężnych na koniec
   pierwszego kwartału 2022: 164,3 mln PLN
  • bezpieczny poziom zadłużenia – wskaźnik dług netto/EBITDA LTM na koniec
   pierwszego kwartału 2022 na poziomie 1,64

Grupa DEKPOL, prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, opublikowała wyniki finansowe za 1Q 2022. Przychody Grupy wyniosły w omawianym okresie 313,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 61% r/r. Zysk operacyjny Grupy w omawianym okresie wyniósł 19 mln PLN i był wyższy w ujęciu r/r o 28%. Grupa zakończyła pierwsze trzy miesiące 2022 roku zyskiem netto na poziomie 14,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 86% r/r.

Segment generalnego wykonawstwa

Segment generalnego wykonawstwa (GW) pozostaje największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie przekraczającym 69% w pierwszym kwartale 2022. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły około 215,5 mln PLN i były wyższe o 88% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 10,7 mln PLN wobec 7,7 mln PLN rok wcześniej.

Na koniec marca 2022 roku realizowane były kontrakty dla podmiotów zewnętrznych
o łącznej umownej wartości ponad 1,2 mld PLN netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 312 mln PLN netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 412 mln PLN, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 268 mln PLN. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma wartość do 50 mln PLN, przy czym na koniec pierwszego kwartału 2022 GW posiadało w swoim portfolio 7 kontraktów o wartości przekraczającej 70 mln PLN.

Segment deweloperski

W 1Q 2022 przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 38,7 mln PLN (12% udział
w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 6,4 mln PLN (wobec odpowiednio 47,9 mln PLN i 8,4 mln PLN w 1Q 2021). W pierwszych trzech miesiącach 2022 kontraktacja segmentu deweloperskiego w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 70 lokali (wobec 79 w 1Q 2021).
W przychodach segmentu w omawianym okresie rozpoznana została sprzedaż 73 lokali (w 1Q 2021 było to 148 lokali).

Według stanu koniec marca 2022 r. w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 715 lokali.

Celem segmentu deweloperskiego Grupy jest rozpoznanie w 2022 roku przychodów na poziomie 250 mln PLN. Zbliżony do ubiegłorocznego poziom przychodów, zostanie osiągnięty dzięki rozpoznaniu w wyniku finansowym ok. 540 lokali (wobec 406 lokali
w 2021 r.) oraz przychodom z realizacji inwestycji w formule PRS (Private Rented Sector).

 

Segment produkcji osprzętu

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał
w 1Q 2022 za ponad 15% przychodów Grupy i był drugim pod względem kontrybucji do sprzedaży segmentem działalności. Przychody Dekpol Steel w omawianym okresie sięgnęły 46 mln PLN (+83%), a zysk operacyjny wyniósł 4,3 mln PLN (wobec 2,8 mln PLN przed rokiem). Dzięki standaryzacji, jak również ustabilizowaniu procesów produkcji, Spółka realizuje rosnący poziom zamówień.

Oczekuje się, że w związku z dynamicznym rozwojem Dekpol Steel, w tym transakcji przejęcia INTEK w końcówce 2021 r., w perspektywie trzech lat przychody Dekpol Steel powinny wzrosnąć do poziomu nawet ok. 300 mln PLN.

 

Komentarz Zarządu do wyników 1Q 2022 i perspektyw na kolejne kwartały

Początek roku, pomimo wyzwań związanych ze wzrostem kosztów działalności
i wybuchem wojny w Ukrainie, zaliczamy do udanych. Segment Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo) wszedł w 2022 rok z istotnym portfelem zleceń, co przełożyło się na blisko 90% wzrost sprzedaży rok do roku i satysfakcjonujący poziom wyniku operacyjnego. Dzięki elastyczności i doświadczeniu zespołu, a także wdrożeniu licznych narzędzi, pozwalających na skuteczne ofertowanie w środowisku dużej dynamiki zmian cen na rynku, jesteśmy przygotowani, aby umacniać pozycję
w segmencie budownictwa. Celem segmentu na ten rok jest dążenie do utrzymania zbliżonych do osiągniętych w rekordowym 2021 roku przychodów i zysku operacyjnego, dzięki działaniu skoncentrowanemu na dbałości o poziom realizowanych marż. Segment produkcji osprzętu, czyli Dekpol Steel, kontynuuje pozytywne trendy obserwowane począwszy od 2H 2021, gdy zamówienia dynamicznie rosły po wcześniejszych zawirowaniach związanych z popandemicznie pozrywanymi łańcuchami dostaw na świecie. Wojna w Ukrainie wywołała zatrzymanie dostaw i znaczące wzrosty cen stali na Europejskich rynkach, jednak dzięki zdecydowanym działaniom i elastycznemu podejściu Spółka potrafiła skutecznie stawić czoła wyzwaniom rynkowym. Dzięki zwiększonym przez przejęcie INTEK mocom produkcyjnym byliśmy w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkowane przez nas osprzęty i w rezultacie, w 1Q 2022 Dekpol Steel był drugim co do wielkości segmentem działalności Grupy, po zanotowaniu 83% wzrostu przychodów rok do roku. Jesteśmy przekonani, że udział spółki w przychodach Grupy będzie dalej sukcesywnie rosnąć, w ślad za umacnianiem się jej pozycji rynkowej w skali globalnej. Wyniki segmentu deweloperskiego są pochodną harmonogramu realizacji poszczególnych projektów, stąd ich poziom może się wahać w ujęciu kwartalnym, niemniej Dekpol Deweloper ma na ten rok ambitne plany sprzedaży około 460 lokali i osiągnięcia trzeci rok z rzędu przychodów na poziomie około 250 mln PLN. W skali całej Grupy koncentrujemy się
w dalszym ciągu na wypracowywaniu solidnych wyników pomimo licznych wyzwań – naszą ambicją jest osiągnięcie także w tym roku zysku netto na poziomie zbliżonym do powtarzalnego zysku z lat 2020 i 2021
– mówi Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu DEKPOL S.A.

 

Grupa DEKPOL sukcesywnie powiększa skalę swojej działalności. W związku z tym wyzwaniem i jednocześnie naszym celem jest zapewnienie jej bezpiecznej bazy finansowej, dostosowanej do tej skali i umożliwiającej dalszy jej wzrost. Dbamy
o optymalny poziom kapitału obrotowego oraz zadłużenia, co ma szczególne znaczenie w środowisku rosnących stóp procentowych. Duży nacisk kładziemy na jakość osiąganych wyników, aby wzrosty nie odbywały się kosztem osiąganych marż. Ostatnie kwartały pokazały, że potrafimy to robić, nawet na bardzo wymagającym rynku i zamierzamy kontynuować to rozsądne podejście do rozwoju biznesu –
dodaje Katarzyna Szymczak-Dampc, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowa DEKPOL S.A.

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Sadowska

cc group

katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

tel. +48 697-613-020

 

***

Grupa Kapitałowa Dekpol dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności ma ambicje
i determinację do dalszego dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działalność Grupy Kapitałowej Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział
w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Firma posiada ugruntowaną pozycję lidera w Polsce Północnej i jest jedną z większych firm generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych w skali ogólnopolskiej. Z kolei Dekpol Steel wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Dekpol jest producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje z największymi na świecie producentami maszyn budowlanych. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol jest działalność deweloperska, która od początku 2019 roku w ramach Spółki Dekpol Deweloper Sp. z o.o. oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji:  https://dekpol.pl/