Akcje Dekpol

Podstawowe dane dotyczące akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Struktura akcjonariatu

  • 0
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • 77.33%
  • 8.13%
  • 14.54%

 

*Na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 28 czerwca 2019 r.

Kurs akcji Dekpol S.A.

Dane dzienne będą dostępne po starcie notowań na GPW dnia następnego

Oferta publiczna

Zastrzeżenie

W dniu 27.11.2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego, będąca organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie („Spółka”) sporządzony w formie jednolitego dokumentu w związku z publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, sprzedażą do 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda oferowanych przez Sprzedającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane), ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 6.410.000 Akcji Serii A o wartości nominalnej 1 zł, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 Akcji Serii B o wartości nominalnej 1 zł oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 Praw do Akcji Serii B.

Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie publicznej. Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami, które mogą być publikowane do prospektu.

Uwaga: poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.